Przejdź do treści

Stypendium w ramach projektu – III edycja

Dnia 26 marca 2021 r. podpisana została umowa nr UDA-RPPDD.03.03.01-20-0293/20-00 o dofinansowanie projektu pt. ZSE w Białymstoku – nowy wymiar edukacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
Beneficjentem projektu jest Miasto Białystok, zaś realizatorem – Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

W projekcie przewidziane są stypendia dla uczniów.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie wszystkich klas w bieżącym roku szkolnym, za wyjątkiem tegorocznych absolwentów.

Zainteresowanych uczniów zapraszamy do wypełniania i składania wniosków.

Wypełniony elektronicznie (poprzez link w dzienniku Librus) i podpisany wniosek stypendialny (wraz z podpisem opiekuna dydaktycznego, czyli nauczyciela dokonującego oceny potencjału ucznia oraz wychowawcy) należy złożyć w biurze projektu, które znajduje się w sali 210 w budynku ZSE w Białymstoku w terminie od 25 lutego do 9 marca 2022 r.